Studijní program Cesta poutníkova

Cesta poutníkova

Poutník. Kdo je to poutník?

Člověk se čas od času podívá večer na oblohu, pozoruje hvězdy a jejich vlivem si uvědomuje velikost, pohyb i nekonečnost prostoru. Pohyb hvězd po obloze připomíná pouť a snad proto staří Řekové pojmenovali hvězdy planétés – putující hvězdy – poutníci.
I člověk se pohybuje v nekonečném prostoru a putuje od jedné události ke druhé. V genesi každého člověka je zakódován vznik i průběh, tedy začátek a cesta.
Rád říkám, že existuje cesta od lidí k člověku s poznáním dobrého a zlého. Lze tedy říci, že cesta začíná v hromadném životě společenství a vede k individualitě. Individualita však není koncem, je jen prvním ze tří cílů. Pouze v individualitě je možné odhalit vlastní pozici a následně si uvědomit sounáležitost s celkem, tj. poznat sám sebe, svou pozici a svůj úkol. Poutník je tedy člověk, který se vydal na cestu v individuálním těle za vědomým poznáním dobrého a zlého. Poutníkova cesta je tedy cestou tělesnou, duševní i duchovní. Cestou k prapůvodní síle veškerenstva vedoucí z oblasti před očima do nitra a opět ven do prostoru. Toť popis celého učení starobylých Poutníků, které vám v tomto okamžiku dnešního dne nabízím ke studiu.

Starobylé učení

Starobylé učení je předáváno poutníky od samého počátku mnoha způsoby – tancem, bubnováním, kouřem, zpěvem a samozřejmě i z úst do úst. Občas některý ze studentů, adeptů či mistrů nějaké informace sepíše, nebo pořídí jiný záznam. Většina takových informací má symbolický charakter, neboť samotné vědění je nepřenositelné.
Co to znamená? Vědění je jen jedno, starobylé, společné pro všechny. Lze jej popisovat, malovat, formovat, ztvárňovat i vnímat, přesto nelze samotné vědění předat ani převzít. Vědění je buď odhaleno nebo zahaleno. Zkušenost „Vědění“ je čistě individuální záležitost každého jednoho adepta. Odtud také způsob učení prostřednictvím cesty Poutníkovy.

Tři pláně

Již v první lekci vyprávím o třech rovinách – pláních. O třech rovno-sdílných součástech každé vyšší jednoty. A v těchto třech rovinách probíhá každé naše studijní setkání. Nemusíte, a ani není žádoucí, abyste se koncentrovali již od začátku studia na všechny tři roviny. Spíše je dobré pozorovat a zachytávat jednotlivé informační toky, podle svých individuálních možností a odkrývat (získávat zkušenosti) Vědění postupně.
Odkrývání Vědění nelze uspěchat, je vždy ukazováno v přiměřené úrovni s minimálním kolísáním podle schopností adepta. Je-li adeptova schopnost na úrovni 4, možnost přijatelného vnímání se pohybuje v rozmezí 3 až 5. Je-li na úrovni 9, schopnost přijatelného vnímání se pohybuje v rozmezí 8 až 10.
Nauka Cesty poutníkovy je prezentována ve třech rovinách a 7 stupních, záleží tedy vždy na individuálních schopnostech a připravenosti žáka, na jaké úrovni a v jaké intenzitě nauku slyší a vidí.

Učební cyklus.

Nauka je předávána v dostatečně se opakujících cyklech tak, aby docházelo k efektivní progresi vnímání každého adepta, ať už je na jakékoli úrovni. Je tedy jen otázkou vůle, snahy a času, kdy je adept pomyslně povýšen a je schopen vnímat i zpracovávat více podnětů.

Co je to cesta poutníkova?

Žebřík
Každý žebřík má dvě strany. Tu, co jde nahoru a tu, co jde dolů. Jedna je cesta poutníkova, druhá je cestou královskou.

Cesta poutníkova je cestou vědomého vývoje člověka. Poutník vědomě (dle svých schopností) prochází zeměmi, pozoruje, učí se a používá prostředí, jazyk i kulturu, každé jedné země. Svou chůzí (tj. činností) získává vědomosti a znalosti, které následně využívá k dalšímu vývoji své cesty. Tato cesta je nazvaná cestou Poutníkovou.
Ve studijních skupiných jsou rozlišeny tři cesty, Cesta Poustevníka, Cesta Poutníka a Cesta Královská. Tyto cesty jsou obsahem jednoho učení a vzájemně se propojují. V prvních třech stupních,  každá z cest začíná v jeskyni. Jeskyně (údolí) je symbolické označení nejhlubšího prostředí uvnitř člověka. Nejdříve je prozkoumávána samotná jeskyně (nitro) – Student se stává na určitý čas Poustevníkem, tj. člověkem žijícím v jeskyni, aby mohl lépe poznat své nitro a jeho reakce. Úkolem studenta je postupně prozkoumávat vlastní jeskyni (obydlí) a pozorovat omezení, reakce a změny.
Během jednotlivých lekcí opakujeme znalosti zákoutí „vnitřní jeskyně“ vždy, když se projeví neznalost určitého zákoutí. Tzn. není-li adept vnitřně připraven, není možné studovat další látku a je třeba nejdříve doplnit znalosti o nitru. Tak probíhá určitý cyklus (opakovaná cesta) do okamžiku, než je „zákoutí“ odhaleno – osvětleno.
V prvních lekcích je tedy podněcována pozornost na vlastní nitro, aby každý adept získal znalosti pro možnou cestu zevní – na cestu poutníkovu – kde své vnitřní znalosti konfrontuje s venkovním prostředím. A jak to, tak bývá, člověk setrvávající dlouhou dobu v přítmí jeskyně, vystupuje z útrob velmi opatrně, neb jeho oči nejsou přivyklé světlu. Vycházející, svou cestu nejdříve poznává rukama, nohama, ušima, nosem až nakonec i očima.
V dalších lekcích se již střídají role Poustevník – Poutník a toto střídání se stává běžným učebním nástrojem a schopnost měření a vážení znalostí je plně využívána v každém kroku.
Poustevník tedy symbolicky opouští jeskyni, aby se stal Poutníkem a vydal se na cestu odhalení vlastních schopností a dovedností vnímat realitu stvoření. Na své cestě se vědomě učí, aby se stal vladařem (vládnul znalostem a umění), jen tak může nastoupit cestu Královskou, aby i zde mohl konfrontovat své umění a znalost s realitou.
V prvních třech stupních je tedy Cesta poutníkova cestou z Poustevnické jeskyně do vnějšího světa, králoství a zpět.
Jde tedy o symbolický vývoj člověka žijícího v jeskyni, lovícího a zpracujícího potravu pro své vlastní přežití po člověka znalého, který všdomě pěstuje, šlechtí a rovnovážně hospodaří s všemi dary.

 

Poutníkovo vybavení

Poutník je vybaven velmi skromně. Má oblečen obyčejný šat přepásaný provazem, na nohou má sandály a v rukou drží hůl. Toť základní vybavení. Pro první tři stupně není potřeba víc.
O poutníkově vybavení často píši ve svých článcích a knihách.

Pravidla studijní skupiny

Je jen málo pravidel, přesto velmi důležitých

  1. Adept věří v existenci nehmotné – nefyzické – neviditelné reality ať už ji nazývá jakkoli či nemá žádná pojmenování. Je si vědom, že bez této víry či znalosti je přítomnost ve studijní skupině mrháním vlastní i lektorovi energie.
  2. Adept nekomentuje, nehodnotí ani nediskutuje proti duchovnímu smyšlení druhého adepta.
  3. Adept ctí svobodnou volbu na názor, cestu i pozici druhých.
  4. Adept se pravidelně účastní lekcí a cvičí v maximálně možném rozsahu i v období mezi jednotlivými lekcemi.
  5. Neexistují žádná pravidla, dogmata či nařízení, které by omezovala vnitřní svébytnost každého adepta.

Přidej se

začni studovat hned teď
Individuální studium
Osobní a intenzivní studium je velmi efektivní, zaručuje patřičnou energetickou vyváženost i časoprostorovou flexibilitu. Individuální studium je obsahově výjimečné – exklusivní pro svou dimenzionální náročnost.
Studijní skupiny
Staňte se adeptem učení Cesta Poutníkova. Projděte postupně, vědomě a společně po třech zemích až k osobnímu vědění pravdy. Osobní zkušenost je nenahraditelná, proto nezbývá než se vydat na cestu. Můžete jít se mnou…